Kişisel Verilerin Korunması

MANİSA ORGANİZE SANAYİ (MOS) LOJİSTİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

AYDINLATMA METNİ

1.Metnin Hazırlanış Amacı

6698 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerine uygun olarak, MOS lojistik Hizmetleri A.Ş.  (Bundan sonra “Mos Lojistik” olarak anılacaktır) olarak hazırladığımız işbu aydınlatma metnini sizlerle paylaşmaktayız.

Anayasal hak ve özgürlüklerimizden birisi olan “kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı” ve “özel hayatın gizliliği” hakkına verdiğimiz önem çerçevesinde bu metni hazırlamış bulunuyoruz. Okumuş olduğunuz aydınlatma metni ile 6698 sayılı kanun ve feri mevzuatları çerçevesinde veri sorumlusunu, kişisel verilerinizin işlenme amacını, işlenen kişisel verilerinizin Kimlere ve hangi amaçlarla aktarıldığını kişisel veri toplanma şekli ve hukuki sebebini, kişisel veri sahibinin haklarını ve bu hakları ne şekilde kullanacağını sizlere açıklamış olacağız.

2.Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kanuna göre Veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.  Mos Lojistik, veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir şekilde işleyecektir.

3.Hangi Kişisel Verilerinizin Toplandığı

İsim, Soyisim, İmza, Adres, e-mail, Telefon Numarası, Faks Numarası,  T.C. Kimlik Numarası, Kimlik ya da Pasaport Bilgileri, doğum yeri, ülkesi ve tarihi, Sürücü Kimlik Belgesi, meslek bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, Evlilik bilgisi, Çocuk bilgisi, Parmak izi bilgileriniz, takograf-konum bilgileriniz, banka hesap numaranız, sağlık raporunuz, akciğer filminiz,  yapılacak ayakkabı yardımları için ayak numaranız, yapılacak giyisi yardımları için vücut ölçüleri kilo ve beden ölçüleriniz, işle ilgili sertifikalarınız, kurs belgeleriniz, yabancı dil sınav sonucu belgeleriniz, diploma fotokopiniz, şehit yakını olma bilginiz, servis hizmetleri için durak bilgileriniz, , departmanınız, trafik cezası bilgileriniz, araç plakası, araç ruhsatları, araç yurtdışına çıkış vizeleri, fotoğraf, bordro bilgileri, turnike kayıtları, trafik ceza sorgulama bilgileri, km bilgileri, binilen servis bilgisi

3.Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanununun 5.maddesinde kişisel verilerinizin sizin açık rızanız olduğu müddetçe işlenebileceği ancak bazı durumlarda, rızanız aranmadan işlenebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar;

  1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Hallerinden ibarettir.

Bu nedenle; işçi özlük dosyalarının oluşturulması ve SGK dosyalarının oluşturulması, ve tarafınızla biz sözleşme yapılması için açık rızanızı almadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bunun dışında kişisel verileriniz aşağıda ki amaçlar doğrultusunda işlenecektir;

İş yerinin genel, fiziki, ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla, Araç Kiralama, Filo Hizmetleri, müşterilerimizle iletişim kurmak, mal ve hizmetleri teslim edebilmek, müşterilerle ve tedarikçiler ve aracılarla yapılan kiralama, taşıma, alım satım, sözleşmelerinin yapılması,

İş akdinizin imzalanması sırasında sizden istenilecek kimlik veya pasaport fotokopisi, sağlık raporu, ikametgah belgesi, sabıka kaydı örneği. Ayrıca girişi sırasında isim soy isim ve imzanızın atılmasının isteneceği, disiplin yönetmeliği, çalışma talimatı, iş güvenliği talimatı, dikkat testi, acil durum bildirimi belgelerinin doldurulması,İş yerinde verilecek olan eğitimler ve organizasyonların düzenlenmesi sırasında plan oluşturulması için, ayrıca katılımızın sağlanıp sağlanmadığın tespiti ve belge ve sertifika verilmesi amacıyla,İş yerinde ki güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik kameralarının kayıtları,İş yeri uygulamalarının sağlanması amacıyla sistem sağlayıcılara tedarikçi kuruluşlar ile bilgilerin paylaşılması, İş akışının düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleşebilmesi için (organizasyon-iş yeri şeması gibi),İş yeri içinde yapılacak bildirimlerin tebliği amacıyla,Performans değerlendirme formları ve ve performansların arttırılması amacıyla, Çalışanların dışarıda gitmesi gereken kurs ve eğitim süreçlerinin devam ettirilebilmesi amacıyla, Seyahat fuar organizasyon konaklama ulaşım sosyal etkinlik (konser sergi piknik gibi),Şirket organizasyon şeması altındaki yapılara ait belgeler, çalışanların bu organizasyonlarda görev alması amacıyla, Disiplin hükümleri çerçevesinde çalışanların takip edilmesi ve kurallara aykırı davranışların kayıt altına alınabilmesi amacıyla , Çalışanların organizasyon şemasının hangi bölümünde hangi titr ve amaçla yer aldığının internet sitesinde ve ya iş yerinin sair yerlerinde ilanı amacıyla, 5651 sayılı ((İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun)  yasa kapsamında log kayıtlarının tutulması amacıyla , İş ilişkisinin gerektirdiği durumlarda 3.kişilerle tanıştırılmanız ve işin yapılması amacıyla.

Özel nitelikli kişisel verileriniz dahil tüm kişisel verileriniz açık rızanız olması halinde işlenebilecektir. Ancak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında ki kanunun 5. Maddesinin a fıkrasına göre; Bu nedenle; işçi özlük dosyalarının oluşturulması ve SGK dosyalarının oluşturulması için açık rızanızı almadığımızı açıkça belirtmek isteriz. Bu nedenle bu verilerinizle ilgili silme, yok etme ya da anonim hale getirme talebinde bulunamayacağınızı bildiririz. Ayrıca;

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

4.İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda, şirket içinde ki diğer çalışanlarla, 3.kişilerle, resmi kurumlarla, tedarikçilerle, veri işleyenlerle, taşeron şirketler, grup şirketlerine, hisse sahipleri, paydaşlar, bağlı şirketlerle paylaşabilecektir. Kişisel verileriniz sınırlı ölçülü amacına uygun bir şekilde işlenmektedir.

Hizmetin Yurt dışında ki bir acente aracılığıyla görüldüğü durumlarda, ülkede yeterli koruma bulunduğu hallerde kurulun iznine tabi olmaksızın ancak, yeterli koruma bulunmadığı durumlarda ise Kişisel Verilerin Korunması kurulunun iznine tabi olarak verileriniz aktarılabilecektir.

5.Kişisel Veri Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz yazılı, elektronik ve sözlü ortamlarda toplanabilecektir. Kişisel verileriniz işlenmesi hukuka uygun ölçülü ve amacıyla bağlantılı olacaktır.

6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında ki kanunun 11.maddesi çerçevesinde veri sorumlusuna başvurularak kendinizle ilgili;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

haklarınız bulunmaktadır bulunmaktadır.

7.Kişisel verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz kanundan kaynaklanan zaman aşımı sürelerine tabiyse bu sürelerle orantılı olarak saklanmakta, diğer kişisel verileriniz ise, işin amacına ve devam ediş süresiyle bağlantılı süreler içerinde saklanıp veri sorumlusu tarafından sürelerin bitiminde imha edilecektir.

8.Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Nasıl Kullanabileceği

Kişisel verilerinizle ilgili bilgi sahibi olmak için kimliğinizi doğrulayan belgelerle birlikte tarafımıza yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru Keçiliköy OSB Mah. Hasan Türek Blv. No:18/1  45030 Yunusemre/Manisa adresine şahsen ya da posta yoluyla tarafımıza ulaşmanız gerekmektedir. Tarafımıza ulaşan bilgileriniz eksik olması halinde başvurunuzu red etme hakkımız saklıdır.

Kişisel verilerinizle ilgili bilgi sahibi olmak için 30 gün içinde tarafınıza dönüş sağlanır. Ek ve belgelerin fazla olması durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirlediği tarifedeki ücret uyarınca tarafınızdan ücret talep edilebilir.